Springbok

Pose # SB103

Pair of Springbok life-size mounts on a freeform floor base

Plains GameSpringbokLife Size Mount