Springbok

Pose # SB102

Springbok life-size mount on a freeform floor base

Plains GameSpringbokLife Size Mount